Disclaimer

Deze website/app is een website/app van Wealth Management Partners (Switzerland) AG en is uitsluitend gericht op Zwitserland. Op het gebruik van deze website/app is de hiernavolgende disclaimer van toepassing. Bepaalde doorklik pagina's van deze website/app zijn uitsluitend gericht tot cliënten van Wealth Management Partners (Switzerland) AG die een geld en/of effectenrekening houden bij een depotbank (hierna te noemen: "cliënten"). De toegang tot deze pagina's is voorbehouden aan cliënten en is beveiligd. Op de toegang tot de beveiligde pagina's zijn naast deze disclaimer de voorwaarden portefeuillesite van de depotbank van toepassing.

Algemeen

De op deze website/app opgenomen informatie is geen beleggingsadvies, geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor - of verband houdende met - een financiële dienst of financieel product. Wealth Management Partners (Switzerland) AG. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website/app geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Zwitserse. De gebruiker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website/app buiten de Zwitserse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.

Informatie

De informatie op deze website/app is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wealth Management Partners (Switzerland) AG geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website/app juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website/app mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en bezoekers van deze website/app zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website/app geen rechten worden ontleend. Indien deze website/app verwijzingen (door middel van bijvoorbeeld hyperlinks) naar internetsites van derden bevat, betekent dit niet dat Wealth Management Partners (Switzerland) AG enige aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van zulke internetsites, de daarop aangeboden producten en/of diensten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op andere internetsites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website/app, wordt door Wealth Management Partners (Switzerland) AG niet geverifieerd.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze website/app behoren te allen tijde toe aan Wealth Management Partners (Switzerland) AG. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie van de inhoud van de website/app voor andere doeleinden dan privégebruik, is strikt verboden.

Gebruiksvoorwaarden Wealth Management Partners Mijn Portefeuille

Wealth Management Partners (Switzerland) AG Mijn Portefeuille (https://mijn.wmps.ch) maakt deel uit van de door Wealth Management Partners (Switzerland) AG geregistreerde internet domeinnaam www.wmps.ch. Wealth Management Partners (Switzerland) AG wordt hierna gezamenlijk aangeduid als "WMPS".

Aansprakelijkheid en vrijwaring

WMPS stelt alles in het werk om deze website/app goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden voor haar cliënten. Het goed laten functioneren is afhankelijk van vele factoren, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website/app te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. WMPS vraagt uw begrip hiervoor en wijst u op het feit dat zij - behoudens opzet of grove schuld van haar kant - niet aansprakelijk is voor enige (gevolg)schade samenhangende met eventuele onjuistheden en/of het niet of vertraagd ontvangen van verstrekte koersinformatie, berekeningen, saldo-opgaven of andere door WMPS aan cliënt verschafte informatie via deze website/app. Voorts is WMPS niet aansprakelijk voor eventuele defecten, virussen en andere onvolkomenheden in de toegang tot of het gebruik van deze website/app, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website/app aan WMPS of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens en downloading of gebruik van software die via deze website/app beschikbaar wordt gesteld. WMPS is niet aansprakelijkheid voor (de inhoud van) diensten of informatie van derden die via de website/app van WMPS worden aangeboden, bijvoorbeeld door middel van externe hyperlinks. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van WMPS.

Intellectuele eigendomsrechten

WMPS behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot op de website/app gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten en enige andere rechten van intellectuele eigendom. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website/app, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WMPS, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website/app zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WMPS.

Beveiliging

De cliënt van WMPS zal bij het gebruik van WMPS Mijn Portefeuille alle veiligheidsvoorschriften opvolgen zoals opgenomen in de aan cliënt verstrekte openingsdocumentatie en/of andere aan cliënt verstrekte en/of te verstrekken informatie inzake WMPS Mijn Portefeuille. In dit kader is de cliënt onder meer verplicht om op de door WMPS bepaalde of te bepalen wijze na te gaan of verbinding met (de website/app van) WMPS bestaat en om de aan de cliënt persoonlijk toegekende gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen overeenkomstig de door WMPS gegeven instructies.

De gebruikersnaam en het wachtwoord worden door WMPS uitsluitend aan de cliënt kenbaar gemaakt en zijn strikt persoonlijk. De cliënt is verplicht om ten aanzien van de aan hem toegekende gebruikersnaam en het wachtwoord geheimhouding te betrachten en deze met de vereiste zorgvuldigheid te gebruiken. De Identificatiecodes zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden bekend worden gemaakt. Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de Identificatiecodes. Cliënt dient WMPS op de hoogte te stellen indien: a) de Identificatiecodes zijn verloren, gestolen, misbruikt of vervalst; b) hij weet of vermoedt dat de Identificatiecodes aan derden bekend zijn; c) hij onregelmatigheden constateert met betrekking tot de geboden functionaliteit. Cliënt dient vorenbedoelde mededeling terstond schriftelijk, per fax dan wel elektronisch aan WMPS te bevestigen.

Iedere mededeling dient datum, tijdstip en locatie van de melding te bevatten. Cliënt is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit verlies, diefstal of misbruik van zijn Gebruikersnaam en/of zijn Wachtwoord, tot op het ogenblik van de kennisneming van het verlies of diefstal door WMPS. Ingeval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen geraken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoordcode, dient de cliënt, na ontdekking, onverwijld met zijn accountmanager van WMPS in contact te treden en deze te verzoeken om toegang tot de website/app te blokkeren. WMPS zal na kennisneming van een dergelijk verzoek de toegang tot WMPS Mijn Portefeuille direct blokkeren en, indien noodzakelijk, verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. Cliënt is verplicht de melding zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen aan WMPS te bevestigen. Gedurende de periode tot het moment van eerste melding als hiervoor aangegeven is de cliënt aansprakelijk voor de gevolgen van het onbevoegd gebruik of misbruik van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord. Berichten die u stuurt aan WMPS per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. WMPS adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan WMPS te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan WMPS per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde. WMPS zal nooit per email vragen om uw wachtwoord of andere geheime of gevoelige informatie en is niet aansprakelijk voor schade indien door middel van phishing/ het aannemen van een valse (email-)identiteit gevoelige gegevens worden verkregen door (onbevoegde) derden.

Het gebruik van Mijn WMPS impliceert de elektronische uitwisseling van informatie door middel van publieke communicatiemedia en het Internet. Het Internet is een internationaal open netwerk en Cliënt erkent dat hij zich bewust is van de open structuur. WMPS verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen om een hoge beveiligingsgraad na te streven door middel van beveiligingsmiddelen op verschillende niveaus. WMPS verleent echter geen uitdrukkelijke of impliciete waarborg ten aanzien van de veiligheid van Mijn WMPS. Cliënt verbindt zich ertoe, adequate beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot de verbinding met het Internet en/of de daartoe gebruikte computerconfiguratie d.m.v. software en besturingssysteem, updates, firewall en virusscanners. WMPS behoudt zich het recht voor de toegang tot de website/app te ontzeggen als niet aan de in deze gebruikersvoorwaarden neergelegde vereisten is voldaan.

Toepasselijk recht

Op de website/app van WMPS en deze gebruikersvoorwaarden is Zwitsers recht van toepassing. Enig geschil wordt met uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwitserland.

Privacy Statement

Bij bezoek aan deze website/app kan WMPS gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website/app hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert WMPS uw privacy, onder andere door naleving van de wet Swiss Data Protection (‘“Federal Data Protection and Information Commissioner” (FDPIC)). Dit betekent onder andere dat uw persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor zover dit in overeenstemming is met de FDPIC en dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd door WMPS. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website/app, het gebruik van "cookies" op deze website/app en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

WMPS verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website/app in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website/app voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van WMPS en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website/app kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website/app en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website/app. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaat-schappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan WMPS, tenzij deze verplichting voortvloeit uit een (gerechtelijk) bevel van een bevoegde instantie.

Cookies

Om deze website/app beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website/app verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Website/apps van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op website/apps van derden die via deze website/app via links kunnen worden bezocht.

Vragen/opt-out

Voor vragen over dit Privacy Statement, de wijze waarop WMPS uw persoonsgegevens verwerkt en/of u de gegevens die van u verwerkt zijn wilt inzien en/of wijzigen kunt u contact opnemen met WMPS. U kunt uw verzoek richten aan:

  • Wealth Management partners (Switzerland) AG

  • Talstrasse 65

  • 8001 Zürich, Switzerland

  • MyPortfolio@wmps.ch

Wijzigingen Privacy Statement

WMPS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.